Preguntas da entrevista FactSet

Preguntas da entrevista FactSetPin

FactSet Research Systems Inc., trading as FactSet, is an American financial data and software company headquartered in Norwalk, Connecticut, United States. The company provides integrated data and software. For the fiscal year 2021, FactSet’s total ASV and professional services revenues were $1.68 billion.
It has got a 4* rating on Glassdoor and is considered one of the best product-based companies. It is highly regarded for its work-life balance and provides other facilities like free transportation and free food.

They provide good training as well which will be beneficial in future too. You can practice below Factset Interview Questions for the interview. We have collected past Factset Interview Questions for your reference.

 

Factset Array Preguntas

Pregunta 1. Reorganizar a matriz de xeito que arr [i]> = arr [j] se i sexa par e arr [i] <= arr [j] se i sexa impar e j <i Supoña que ten unha matriz enteira. A afirmación do problema solicita reordenar a matriz de tal xeito que os elementos en posición parella dunha matriz sexan maiores que todos os elementos anteriores e os elementos en posicións impares sexan menores que os elementos anteriores. Exemplo ...

Le máis

Pregunta 2. Conta parella con Suma dada No problema "contar parella con suma dada" demos unha matriz enteira [] e outro número di "suma", ten que determinar se algún dos dous elementos dunha matriz dada ten unha suma igual a "suma". Exemplo de entrada: arr [] = {1,3,4,6,7} e suma = 9. Saída: "Elementos atopados ...

Le máis

Pregunta 3. Operacións mínimas de eliminación para que todos os elementos da matriz sexan iguais Supoñamos que temos unha entrada de matriz con número "x" de elementos. Temos un problema de que temos que atopar as operacións de eliminación, que deberían ser o mínimo que se require para facer unha matriz igual, é dicir, a matriz estará composta por elementos iguais. Exemplo de entrada: [1, 1, ...

Le máis

Pregunta 4. Distancia máxima entre dúas ocorrencias do mesmo elemento en matriz Supoña que se lle dá unha matriz con algúns números repetidos. Temos que atopar a distancia máxima entre as dúas mesmas aparicións dun número con índice diferente, presentes nunha matriz. Exemplo de entrada: matriz = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Saída: 3 Explicación: porque os elementos da matriz [1] ...

Le máis

Pregunta 5. Matriz máxima de dúas matrices dadas mantendo a mesma orde Supoñamos que temos dúas matrices enteiras do mesmo tamaño n. Ambas as matrices tamén poden conter números comúns. A instrución de problema pide formar a matriz resultante que conteña os valores máximos 'n' de ambas as matrices. Débese dar prioridade á primeira matriz (elementos da primeira ...

Le máis

Pregunta 6. Contar subarrays cos mesmos elementos pares e impares Supoña que deu unha matriz enteira de tamaño N. Como hai números, os números son impares ou pares. A afirmación do problema é o subarray de reconto cos mesmos elementos pares e impares ou descobre o reconto de sub-matrices que ten un número igual de enteiros pares e pares. Exemplo ...

Le máis

Pregunta 7. Cambios mínimos necesarios para reunir todos os elementos inferiores ou iguais a k O problema "Cambios mínimos necesarios para reunir todos os elementos inferiores ou iguais a k" afirma que ten unha matriz enteira. A declaración do problema solicita descubrir o menor número de swaps que se requirirán para xuntar os elementos que sexan menores ou iguais ...

Le máis

Pregunta 8. Ordenación mediante función hash trivial O problema "Ordenar usando unha función hash trivial" indica que se lle dá unha matriz enteira. Unha matriz pode conter números negativos e positivos. A instrución de problema solicita ordenar a matriz mediante a función Trash Hash. Exemplo arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

Le máis

Pregunta 9. Busque duplicados nunha matriz dada cando os elementos non están limitados a un intervalo O problema "Buscar duplicados nunha matriz dada cando os elementos non están limitados a un rango" afirma que ten unha matriz composta por n números enteiros. A afirmación do problema é para descubrir os elementos duplicados se están presentes na matriz. Se non existe ese elemento devolve -1. Exemplo [...

Le máis

Pregunta 10. Atopar elementos que estean presentes na primeira matriz e non na segunda O problema "Buscar elementos que estean presentes na primeira matriz e non na segunda" afirma que se lle dan dúas matrices. Os arrays consisten en todos os números enteiros. Ten que descubrir os números que non estarán presentes na segunda matriz pero si na primeira matriz. Exemplo ...

Le máis

Pregunta 11. A subsecuencia máis longa de tal xeito que a diferenza entre adxacentes é unha O problema "A subsecuencia máis longa de tal xeito que a diferenza entre adxacentes é un" afirma que se lle dá unha matriz enteira. Agora cómpre atopar a lonxitude da subsecuencia máis longa de tal xeito que a diferenza de elementos adxacentes sexa 1. Exemplo 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Explicación como ...

Le máis

Pregunta 12. k-º elemento que falta en secuencia crecente que non está presente nunha secuencia dada O problema "k-o elemento que falta nunha secuencia crecente que non está presente nunha secuencia dada" afirma que se lle dan dúas matrices. Unha delas está organizada en orde ascendente e outra matriz normal sen clasificar co número k. Atopar o kth elemento que falta que non está presente no normal ...

Le máis

Pregunta 13. Como comprobar se dous conxuntos dados son disxuntos? O problema "Como comprobar se dous conxuntos dados son inconxuntes?" indica que supoñen que se lle dan dous conxuntos en forma de matriz, digamos set1[] e set2[]. A súa tarefa é descubrir se os dous conxuntos son conxuntos disxuntos ou non. Exemplo inputSet1[] = {1, 15, 8, 9,...

Le máis

Pregunta 14. Busque se un subarray está en forma de montaña ou non Enunciado do problema O problema "Buscar se un subarray está en forma de montaña ou non" indica que se lle dá unha matriz enteira e un rango. A afirmación do problema pide saber se a sub-matriz formada entre o rango dado ten forma de montaña ou ...

Le máis

Pregunta 15. Elimina as mesmas palabras consecutivas nunha secuencia Enunciado do problema O problema "Eliminar palabras consecutivas iguais nunha secuencia" indica que recibes unha lista de n cadeas. Se hai dúas palabras iguais presentes consecutivamente, elimínaas ambas. Imprime o número total de palabras/cadeas que quedan na lista despois da eliminación de todos eses pares. ...

Le máis

Pregunta 16. Primeiro positivo que falta Enunciado do problema O problema "Primeiro falta positivo" afirma que se lle dá a unha matriz un [] (ordenado ou non) do tamaño n. Atopa o primeiro número positivo que falta nesta matriz. Exemplo a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Explicación: se ordenamos a matriz obtemos {-1, ...

Le máis

Pregunta 17. Números con frecuencias primas maiores ou iguais a k Enunciado do problema O problema "Números con frecuencias primas maiores ou iguais a k" indica que se lle dá unha matriz de números enteiros de tamaño n e un valor enteiro k. Todos os números do seu interior son números primos. A declaración do problema solicita descubrir os números que aparecen no ...

Le máis

Pregunta 18. Rectángulo de suma máxima nunha matriz 2D Enunciado do problema Atopar o rectángulo de suma máxima nunha matriz 2D é dicir, atopar unha sub-matriz coa suma máxima. Unha sub-matriz non é máis que unha matriz 2D dentro da matriz 2D dada. Entón, tes unha matriz de números enteiros asinados, necesitas calcular a suma de submatrices e ...

Le máis

Pregunta 19. Subarray contiguo da suma máis grande Declaración do problema Dáselle unha matriz de números enteiros. A declaración do problema pide descubrir a subarraia contigua máis grande. Isto non significa máis que atopar un subarray (elementos continuos) que teña a suma maior entre todos os demais subarrays da matriz dada. Exemplo arr [] = {1, -3, 4, ...

Le máis

Pregunta 20. Contar parellas con suma dada Dado un arreglo enteiro de tamaño n e un enteiro "K", cómpre contar o número de pares (non é necesario que sexan únicos) presentes na matriz cuxa suma é igual a "K". Exemplo de entrada: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Saída: 2 Solución de forza bruta para o reconto de pares con suma dada Idea principal ...

Le máis

Pregunta 21. Elemento máis frecuente nunha matriz Recibes unha matriz de números enteiros. A afirmación do problema di que ten que descubrir o elemento máis frecuente presente nunha matriz. Se hai varios valores que ocorren o número máximo de veces, entón teremos que imprimir algún deles. Exemplo de entrada [1, 4,5,3,1,4,16] Saída ...

Le máis

Pregunta 22. Produto máximo de índices de seguinte maior á esquerda e á dereita Dada unha matriz a[ ] de tamaño n. Para cada elemento na posición, atopo L[i] e R[i] onde – L[i] = o índice máis próximo a i onde L[índice máis próximo] > L[i] e o índice máis próximo <i. R[i] = o índice máis próximo a i onde R[índice máis próximo] > R[i] ...

Le máis

Pregunta 23. Imprimir seguinte Número maior de consultas Q No problema Imprimir seguinte maior número de consultas Q démoslle a unha matriz un [] de tamaño n que contén números e outra matriz q [] de tamaño m que representa consultas. Cada consulta representa o índice da matriz a []. Para cada consulta, imprimo o número da matriz ...

Le máis

Pregunta 24. Conversión de postfixo a prefixo Neste problema, demos unha cadea que denota a expresión postfix. Temos que facer conversión de postfixo a prefixo. Notación de prefixo Nesta notación, escribimos os operandos despois do operador. Tamén se coñece como notación polaca. Por exemplo: + AB é unha expresión de prefixo. Notación Postfix en ...

Le máis

Pregunta 25. Atopar o subarray de lonxitude dada coa media mínima Enunciado do problema No problema "Atopar o subarray de lonxitude dada coa media mínima" demos unha matriz e un enteiro de entrada X. Escribe un programa para atopar o subarray de lonxitude X con media mínima / mínima. Imprime os índices inicial e final do subarray que menos ten ...

Le máis

Pregunta 26. Atopar os dous números con aparicións impares nunha matriz sen clasificar Enunciado do problema No problema "Atopar os dous números con aparicións impares nunha matriz sen clasificar" demos unha matriz sen clasificar. Nesta matriz que non sexa dous números, os demais números aparecen un número par de veces. Atopa os dous números que se producen un número impar de veces. Nota: o ...

Le máis

Pregunta 27. Primeira xira circular para visitar todos os liteiros de gasolina No primeiro percorrido circular para visitar todos os problemas das liteiras de gasolina a afirmación é tal que hai un círculo con n bombas de gasolina no círculo. Cada bomba de gasolina ten un par de datos. O primeiro valor é a cantidade de bomba de gasolina que ten e o segundo é ...

Le máis

Pregunta 28. Atopar unha secuencia ordenada do tamaño 3 Declaración do problema Na matriz de números enteiros non clasificados. Necesitamos atopar unha subsecuencia ordenada de tamaño 3. Sexan tres elementos array [i], array [j], array [k] entón, array [i] <array [j] <array [k] para i <j < k. Se hai tres tripletes na matriz, imprima calquera ...

Le máis

Pregunta 29. Atopar un punto fixo nunha matriz dada Declaración do problema Dada unha matriz de n elementos distintos, busque un punto fixo nunha matriz dada, onde un punto fixo significa que o valor do elemento é o mesmo que o índice. Exemplo Entrada 5 arr [] = {0,4,8,2,9} A saída 0 é un punto fixo nesta matriz porque o valor e o índice ...

Le máis

Pregunta 30. Falta o número positivo máis pequeno nun array sen clasificar Declaración do problema Na matriz sen clasificar dada, atope o menor número positivo que falta nunha matriz sen clasificar. Un enteiro positivo non inclúe 0. Podemos modificar a matriz orixinal se fose necesario. A matriz pode conter números positivos e negativos. Exemplo a. Matriz de entrada: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Le máis

Pregunta 31. Multiplicación de anterior e seguinte Declaración do problema Multiplicación de anterior e seguinte: na matriz dada substitúe cada elemento polo produto dos elementos seguinte e anterior. E para o primeiro elemento (a [0]) necesitamos substituílo polo produto de next e si mesmo, polo último elemento (a [n-1]) necesitamos substituílo ...

Le máis

Pregunta 32. Imprimir todos os elementos distintos da matriz Enunciado do problema Temos unha matriz de N enteiros que poden ser positivos ou negativos. Temos que imprimir todos os elementos distintos da matriz. Noutras palabras, podemos dicir que se un número se produce máis dunha vez, só imprimimos ese número unha vez. Entrada de exemplo ...

Le máis

Preguntas de cadea de datos

Pregunta 33. Elimina as mesmas palabras consecutivas nunha secuencia Enunciado do problema O problema "Eliminar palabras consecutivas iguais nunha secuencia" indica que recibes unha lista de n cadeas. Se hai dúas palabras iguais presentes consecutivamente, elimínaas ambas. Imprime o número total de palabras/cadeas que quedan na lista despois da eliminación de todos eses pares. ...

Le máis

Pregunta 34. Palíndromo máis curto No problema máis curto de palíndromo, demos unha cadea s de lonxitude l. Engade caracteres diante del para facelo palíndromo se non o é. Imprime o menor número de caracteres empregados para facer da cadea dada un palíndromo. Exemplo de entrada: s = abc Saída: 2 (por ...

Le máis

Pregunta 35. Busque se unha expresión ten paréntesis duplicada ou non Dada unha cadea que contén paréntese equilibrada. Busque se a expresión / cadea contén paréntesis duplicada ou non. Paréntesis duplicada Cando unha expresión está no medio ou está rodeada polo mesmo tipo de paréntese equilibrada, é dicir, encerrada entre o mesmo tipo de paréntese de apertura e peche máis dunha vez ...

Le máis

Pregunta 36. Conversión de Postfix a Infix No problema de conversión postfix a infix, demos expresión na notación postfix. Escribe un programa para converter a notación dada en notación por infixo. Notación Infix Nesta notación, os operadores escríbense entre os operandos. É semellante a como escribimos xeralmente unha expresión. Por exemplo: A + ...

Le máis

Pregunta 37. Conversión de prefixo a postfixo No problema de conversión de prefixo a postfixo, demos expresión en notación de prefixo en formato cadea. Escribe un programa para converter a notación dada en notación postfix. Notación de prefixo Nesta notación, escribimos os operandos despois do operador. Tamén se coñece como notación polaca. Por exemplo: + AB é ...

Le máis

Pregunta 38. Seguinte permutación No seguinte problema de permutación demos unha palabra, atopemos a lexicograficamente maior_permutación do mesmo. Exemplo de entrada: str = "tutorialcup" saída: tutorialpcu entrada: str = "nmhdgfecba" saída: nmheabcdfg entrada: str = "algoritmos" saída: algoritmo entrada: str = "spoonfeed" saída: seguinte permutación ...

Le máis

Pregunta 39. Palíndromo usando recursión Declaración do problema No problema "Comprobación recursiva do palíndromo" ou "Palíndromo usando recursión" demos unha cadea "s". Temos que escribir un programa para comprobar se a cadea dada é palíndromo ou non utiliza recursividade. Un palíndromo é unha palabra, número, frase ou outra secuencia de caracteres que le ...

Le máis

Pregunta 40. Caracteres mínimos para engadir na parte dianteira para facer palíndromo de cadea Declaración do problema No problema "Caracteres mínimos para engadir na parte dianteira para facer cadea Palíndromo", demos unha cadea "s". Escribe un programa para atopar os caracteres mínimos que se engadirán na parte frontal para facer un palíndromo de cordas. Formato de entrada A primeira e única liña que contén ...

Le máis

Pregunta 41. Cambiar o xénero dunha cadea dada Declaración do problema No problema "Cambiar o xénero dunha cadea dada", demos unha cadea "s". Escribe un programa que conmute todas as palabras específicas de xénero na cadea de entrada. Formato de entrada A primeira e única liña que contén unha frase ou cadea con espazos "s". Imprimir formato de saída ...

Le máis

Pregunta 42. Comprobación de Pangram Enunciado do problema No problema "Comprobación de Pangram" demos unha frase "s". Comproba se a frase/cadea dada é Pangram ou non. Un Pangrama é unha oración/cadea que contén todas as letras do alfabeto da a á z ou Sen distinción entre maiúsculas e minúsculas. Formato de entrada A primeira e única liña que contén...

Le máis

Factset Tree Questions

Pregunta 43. Escribe código para determinar se dúas árbores son idénticas O problema "Escribir código para determinar se dúas árbores son idénticas" afirma que se lle dan dúas árbores binarias. descubrir se son idénticos ou non? Aquí, árbore idéntica significa que ambas árbores binarias teñen o mesmo valor de nodo coa mesma disposición de nodos. Exemplo Ambas árbores ...

Le máis

Pregunta 44. Travesía diagonal da árbore binaria Enunciado do problema O problema "Transversal diagonal da árbore binaria" afirma que se lle dá unha árbore binaria e agora ten que atopar a vista diagonal da árbore dada. Cando vemos unha árbore dende a dirección superior dereita. Os nodos que nos son visibles é a vista diagonal ...

Le máis

Pregunta 45. Clonar unha árbore binaria con punteiros aleatorios Declaración do problema Recibirás unha árbore binaria completa con algúns punteiros aleatorios. Os punteiros aleatorios refírense a nodos que cada nodo apunta a outros que non son o fillo esquerdo e dereito. Así, isto tamén cambia a estrutura estándar dun nodo nunha árbore binaria simple. Agora o nodo de ...

Le máis

Pregunta 46. Traversal iterativa de postorde usando dúas pilas Declaración do problema O problema "Traversal iterativo de postordes usando dúas pilas" afirma que se lle dá unha árbore binaria con n nodos. Escribe o programa para a súa travesía iterativa de postorde usando dúas pilas. Exemplo Entrada 4 5 2 6 7 3 1 Entrada 4 2 3 1 Crear algoritmo ...

Le máis

Pregunta 47. Un programa para comprobar se unha árbore binaria é ou non BST Declaración do problema "Un programa para comprobar se unha árbore binaria é ou non BST" afirma que se lle dá unha árbore binaria e cómpre comprobar se a árbore binaria cumpre as propiedades da árbore de busca binaria. Entón, a árbore binaria ten as seguintes propiedades: A subárbore esquerda ...

Le máis

Pregunta 48. Profundidade máxima da árbore binaria Declaración do problema O problema "Profundidade máxima da árbore binaria" afirma que se lle dá unha estrutura de datos de árbore binaria. Imprime a profundidade máxima da árbore binaria dada. Exemplo de entrada 2 Explicación: a profundidade máxima para a árbore dada é 2. Porque só hai un elemento baixo a raíz (é dicir, ...

Le máis

Pregunta 49. Estrutura de datos de árbores binarias Neste artigo, leremos sobre a estrutura de datos de árbores binarias. As árbores son estruturas de datos xerárquicas onde cada nodo ten un nodo pai, excepto o nodo raíz. Os nodos sen fillo chámanse follas. ¿Necesitas árbores? 1. As árbores úsanse cando necesitamos almacenar datos en ...

Le máis

Pregunta 50. Inserción nunha árbore binaria Neste artigo, aprenderemos a inserción nunha árbore binaria. Xa vimos o concepto de BFS no artigo anterior, polo que aquí usaremos o mesmo concepto para inserir os datos nunha árbore binaria. O concepto está atravesando a árbore por orde de nivel e ...

Le máis

Preguntas sobre gráficos de datos

Pregunta 51. Operacións mínimas para converter X a Y Enunciado do problema O problema "Operacións mínimas para converter X a Y" afirma que se lle dan dous números X e Y, é necesario converter X en Y usando as seguintes operacións: O número inicial é X. As seguintes operacións pódense realizar en X e en os números que se xeran ...

Le máis

Pregunta 52. Comprobe se hai dous nodos no mesmo camiño nunha árbore Declaración do problema O problema "Comprobar se hai dous nodos no mesmo camiño nunha árbore" afirma que se lle dá unha árbore n-ary (gráfica acíclica dirixida) enraizada no nodo raíz con bordos unidireccionais entre os seus vértices. Tamén recibes unha lista de consultas q. Cada consulta da lista ...

Le máis

Pregunta 53. Profundidade iterativa Primeiro cruce de gráfica Na profundidade iterativa, primeiro percorrido do problema do gráfico, demos unha estrutura de datos do gráfico. Escribe o programa para imprimir a primeira profundidade da gráfica dada usando o método iterativo. Entrada de exemplo: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Le máis

Pregunta 54. Gráfico e a súa representación Un gráfico é un tipo de datos abstracto que representa relacións ou conexións entre obxectos (como as cidades están conectadas por estrada accidentada). Na gráfica e a súa representación, basicamente, a relación denótase por arestas e obxectos por vértices (nodos). Un gráfico consiste nun conxunto finito de vértices e arestas. Un gráfico é ...

Le máis

Factset Stack Preguntas

Pregunta 55. Deseña unha pila que admita getMin () en tempo O (1) e espazo extra O (1) Deseña unha pila que admita getMin () en tempo O (1) e espazo extra O (1). Así, a estrutura de datos da pila especial debe soportar todas as operacións da pila como - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () en tempo constante. Engade unha operación adicional getMin () para devolver o valor mínimo ...

Le máis

Pregunta 56. Elimina as mesmas palabras consecutivas nunha secuencia Enunciado do problema O problema "Eliminar palabras consecutivas iguais nunha secuencia" indica que recibes unha lista de n cadeas. Se hai dúas palabras iguais presentes consecutivamente, elimínaas ambas. Imprime o número total de palabras/cadeas que quedan na lista despois da eliminación de todos eses pares. ...

Le máis

Pregunta 57. Inverte unha pila sen usar espazo extra en O (n) Declaración do problema O problema "Invertir unha pila sen usar espazo extra en O(n)" indica que se lle proporciona unha estrutura de datos de pila. Inverte a pila dada sen usar espazo adicional O(n). Exemplo 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 80 60 10 20 20 10 60 80 ...

Le máis

Pregunta 58. Traversal iterativa de postorde usando dúas pilas Declaración do problema O problema "Traversal iterativo de postordes usando dúas pilas" afirma que se lle dá unha árbore binaria con n nodos. Escribe o programa para a súa travesía iterativa de postorde usando dúas pilas. Exemplo Entrada 4 5 2 6 7 3 1 Entrada 4 2 3 1 Crear algoritmo ...

Le máis

Pregunta 59. Seguimento do elemento máximo actual nunha pila A declaración do problema "Rastrexar o elemento máximo actual nunha pila" indica que se lle proporciona unha estrutura de datos de pila. Crea unha función para manter o control do valor máximo na pila ata o índice actual. Exemplo 4 19 7 14 20 4 19 19 19 20 Explicación: o máximo...

Le máis

Pregunta 60. Comprobe se os elementos da pila son pareados consecutivos Enunciado do problema "Comprobe se os elementos da pila son pareados consecutivos", o problema indica que se lle dá unha estrutura de datos de pila de tipo enteiro. Crea unha función para comprobar se todos os elementos dados son parellos consecutivos (en orde crecente ou decrecente) ou non. Se o número de elementos ...

Le máis

Pregunta 61. Profundidade iterativa Primeiro cruce de gráfica Na profundidade iterativa, primeiro percorrido do problema do gráfico, demos unha estrutura de datos do gráfico. Escribe o programa para imprimir a primeira profundidade da gráfica dada usando o método iterativo. Entrada de exemplo: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Le máis

Pregunta 62. Inverter unha cola En Invertir un problema na cola demos unha cola, escribe un algoritmo para reverter a cola. Exemplos Cola de entrada = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Cola de saída = 23-> 4-> 8-> 10 Cola de entrada = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Cola de saída = 6 ...

Le máis

Pregunta 63. Produto máximo de índices de seguinte maior á esquerda e á dereita Dada unha matriz a[ ] de tamaño n. Para cada elemento na posición, atopo L[i] e R[i] onde – L[i] = o índice máis próximo a i onde L[índice máis próximo] > L[i] e o índice máis próximo <i. R[i] = o índice máis próximo a i onde R[índice máis próximo] > R[i] ...

Le máis

Pregunta 64. Inverte unha pila usando a recursión Ao revés dunha pila usando un problema de recursión, demos unha estrutura de datos de pila. Inverte os seus elementos usando recursividade. Só se poden usar as funcións da pila que aparecen a continuación - push(element) - para inserir o elemento na pila. pop() – para eliminar/eliminar o elemento na parte superior do...

Le máis

Pregunta 65. Busque se unha expresión ten paréntesis duplicada ou non Dada unha cadea que contén paréntese equilibrada. Busque se a expresión / cadea contén paréntesis duplicada ou non. Paréntesis duplicada Cando unha expresión está no medio ou está rodeada polo mesmo tipo de paréntese equilibrada, é dicir, encerrada entre o mesmo tipo de paréntese de apertura e peche máis dunha vez ...

Le máis

Pregunta 66. Como crear pila fusible? Temos que deseñar e crear unha pila que realice as operacións en tempo constante. Aquí temos un problema que é como crear unha pila combinable? Aquí realizamos a seguinte operación para combinar dúas pilas. push (elemento): insira o elemento na pila. pop (): elimina o elemento superior en ...

Le máis

Pregunta 67. Imprimir seguinte Número maior de consultas Q No problema Imprimir seguinte maior número de consultas Q démoslle a unha matriz un [] de tamaño n que contén números e outra matriz q [] de tamaño m que representa consultas. Cada consulta representa o índice da matriz a []. Para cada consulta, imprimo o número da matriz ...

Le máis

Pregunta 68. Torre De Hanoi A Torre de Hanoi é un problema matemático coas seguintes condicións: Hai tres torres Pode haber n número de aneis presentes Os aneis son de diferentes tamaños Só se pode mover un disco á vez. Calquera disco só se pode mover na parte superior dun disco. máis grande...

Le máis

Pregunta 69. Conversión de Postfix a Infix No problema de conversión postfix a infix, demos expresión na notación postfix. Escribe un programa para converter a notación dada en notación por infixo. Notación Infix Nesta notación, os operadores escríbense entre os operandos. É semellante a como escribimos xeralmente unha expresión. Por exemplo: A + ...

Le máis

Pregunta 70. Conversión de prefixo a postfixo No problema de conversión de prefixo a postfixo, demos expresión en notación de prefixo en formato cadea. Escribe un programa para converter a notación dada en notación postfix. Notación de prefixo Nesta notación, escribimos os operandos despois do operador. Tamén se coñece como notación polaca. Por exemplo: + AB é ...

Le máis

Pregunta 71. Conversión de postfixo a prefixo Neste problema, demos unha cadea que denota a expresión postfix. Temos que facer conversión de postfixo a prefixo. Notación de prefixo Nesta notación, escribimos os operandos despois do operador. Tamén se coñece como notación polaca. Por exemplo: + AB é unha expresión de prefixo. Notación Postfix en ...

Le máis

Preguntas da fila de datos

Pregunta 72. Implementación de Deque usando Lista dobre ligada Declaración do problema O problema "Implementación de Deque usando unha lista dobre ligada" afirma que cómpre implementar as seguintes funcións de Deque ou cola con finalización dobre usando unha lista dobre vinculada, insertFront (x): Engade elemento x ao comezo de Deque insertEnd (x ): Engade o elemento x ao final de ...

Le máis

Pregunta 73. Atopa o primeiro percorrido circular que visita todas as bombas de gasolina Declaración do problema O problema "Atopa o primeiro percorrido circular que visita todas as bombas de gasolina" afirma que hai N bombas de gasolina nunha estrada circular. Dada a gasolina que ten cada bomba de gasolina e a cantidade de gasolina necesaria para cubrir a distancia entre dúas bombas de gasolina. Entón ti ...

Le máis

Pregunta 74. Inverter unha cola En Invertir un problema na cola demos unha cola, escribe un algoritmo para reverter a cola. Exemplos Cola de entrada = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Cola de saída = 23-> 4-> 8-> 10 Cola de entrada = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Cola de saída = 6 ...

Le máis

Pregunta 75. Inserción nunha árbore binaria Neste artigo, aprenderemos a inserción nunha árbore binaria. Xa vimos o concepto de BFS no artigo anterior, polo que aquí usaremos o mesmo concepto para inserir os datos nunha árbore binaria. O concepto está atravesando a árbore por orde de nivel e ...

Le máis

Factset Matrix Preguntas

Pregunta 76. Rectángulo de suma máxima nunha matriz 2D Enunciado do problema Atopar o rectángulo de suma máxima nunha matriz 2D é dicir, atopar unha sub-matriz coa suma máxima. Unha sub-matriz non é máis que unha matriz 2D dentro da matriz 2D dada. Entón, tes unha matriz de números enteiros asinados, necesitas calcular a suma de submatrices e ...

Le máis

Factset Outras preguntas

Pregunta 77. Próxima solución LeetCode de permutación Enunciado do problema Seguinte permutación Solución LeetCode – Unha permutación dunha matriz de números enteiros é unha disposición dos seus membros nunha secuencia ou orde lineal. Por exemplo, para arr = [1,2,3], considéranse permutacións de arr: [1,2,3], [1,3,2], [3,1,2], [2,3,1] ,XNUMX]. A seguinte permutación dunha matriz de números enteiros é a seguinte permutación lexicográficamente maior de...

Le máis

Pregunta 78. Vista lateral dereita da árbore binaria Solución LeetCode Declaración do problema Vista lateral dereita da árbore binaria Solución LeetCode: dada a raíz dunha árbore binaria, imaxínate parado no lado dereito dela e devolve os valores dos nodos que podes ver ordenados de arriba a abaixo. Exemplo de caso de proba 1: entrada: raíz = [1, 2, 3, nulo, 5, nulo,...

Le máis

Pregunta 79. Movementos mínimos para elementos de matriz iguais Solución LeetCode Enunciado do problema Movementos mínimos para elementos da matriz iguais Solución LeetCode: dada unha matriz enteira nums de tamaño n, devolve o número mínimo de movementos necesarios para que todos os elementos da matriz sexan iguais. Nun movemento, pode incrementar n - 1 elementos da matriz en 1. Exemplo 1: Entrada 1: nums = [1, 2, 3] Saída: ...

Le máis

Pregunta 80. Solución Leetcode de elementos mínimos para elementos iguais Enunciado do problema Neste problema, dannos unha matriz de números enteiros. Ademais, permítenos realizar un determinado conxunto de operacións nesta matriz. Nunha operación, podemos incrementar "n - 1" (todos os elementos excepto calquera) na matriz por 1. Necesitamos ...

Le máis

Pregunta 81. Números totais sen números repetidos nun intervalo Recibes unha serie de números (inicio, fin). A tarefa dita di descubrir o número total de números sen números repetidos nun intervalo. Exemplo Entrada: 10 50 Saída: 37 Explicación: 10 non ten repetidos díxitos. 11 ten un díxito repetido. 12 non ten ningún díxito repetido. ...

Le máis

Pregunta 82. Imprimir termos da secuencia Newman-Conway Enunciado do problema O problema "Imprimir n termos da secuencia de Newman-Conway" afirma que se lle dá un número enteiro "n". Atopa os primeiros n termos da secuencia Newman-Conway e logo imprímelos. Exemplo n = 6 1 1 2 2 3 4 Explicación Todos os termos impresos seguen a secuencia Newman-Conway ...

Le máis

Pregunta 83. Escribe unha función para obter o punto de intersección de dúas listas ligadas Enunciado do problema O problema "Escribe unha función para obter o punto de intersección de dúas listas ligadas" afirma que recibes dúas listas ligadas. Pero non son listas vinculadas independentes. Están conectados nalgún momento. Agora cómpre atopar este punto de intersección destas dúas listas. ...

Le máis

Pregunta 84. Elimina o enésimo nodo do final da lista ligada dada Declaración do problema O problema "Eliminar o nodo nodo do final da lista ligada dada" indica que se lle dá unha lista ligada con algúns nodos. E agora ten que eliminar o enésimo nodo do final da lista ligada. Exemplo 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 elimina o 3o nodo dos últimos 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Explicación: ...

Le máis

Pregunta 85. Imprime a secuencia de Fibonacci usando 2 variables Enunciado do problema O problema "Imprimir a secuencia de Fibonacci usando 2 variables" afirma que cómpre imprimir a secuencia de Fibonacci pero hai unha limitación de usar só 2 variables. Exemplo n = 5 0 1 1 2 3 5 Explicación A secuencia de saída ten os primeiros cinco elementos do ...

Le máis

Pregunta 86. Algoritmos de substitución de páxina en sistemas operativos Que é a substitución de páxinas? Os sistemas operativos modernos utilizan a paginación para a xestión da memoria e moitas veces é necesario substituír a páxina. A substitución de páxinas é o proceso de substituír unha páxina que está presente na memoria por unha páxina que é necesaria pero non está presente en ...

Le máis

Pregunta 87. Problema de envoltura de palabras Enunciado do problema O problema de enrolamento de palabras afirma que dada unha secuencia de palabras como entrada, necesitamos atopar o número de palabras que se poden encaixar nunha soa liña á vez. Entón, para facelo poñemos pausas na secuencia dada de tal xeito que o documento impreso ...

Le máis

Pregunta 88. Conta os elementos comúns ás dúas listas pero con prezos diferentes Declaración do problema Recibirás dúas listas. Cada índice contén o nome do artigo e o seu prezo. A declaración do problema pide contar os elementos comúns ás dúas listas pero con prezos diferentes, que consiste en descubrir cantas cantidades de artigos son comúns nas dúas ...

Le máis

Pregunta 89. Modelo OSI Este modelo foi desenvolvido en 1983 pola Organización Internacional de Normas (ISO). Este foi o primeiro paso dado para estandarizar os protocolos internacionais empregados en varias capas. Ao tratar de conectar sistemas abertos, é dicir, sistemas abertos para a comunicación con outros sistemas, o modelo chámase ...

Le máis

Pregunta 90. Atopar o enésimo nodo Declaración do problema No problema "Buscar nodo nodo" ofrecemos unha lista ligada para atopar o nésimo nodo. O programa debe imprimir o valor dos datos no enésimo nodo. N é o índice enteiro de entrada. Exemplo 3 1 2 3 4 5 6 3 Enfoque Dada unha lista ligada ...

Le máis

Pregunta 91. Eliminar a última ocorrencia Declaración do problema No problema "Eliminar a última ocorrencia" presentamos unha lista ligada. Escribe un programa para eliminar a última aparición dunha determinada clave da lista ligada. A lista pode conter duplicados. Exemplo 1 2 3 5 2 10 1 2 3 5 2 Enfoque dado a ...

Le máis

Translate »